Zemědělské proměny

Předválečný a poválečný stav do roku 1950

Obdobně jako v době okupace, tak i po skončení druhé světové války se zemědělstvím v obci zabývalo jen několik rodin. Ve Žlebských Chvalovicích u Poláků v č. 3, u Rolenců v č. 19, u Šťastných v č. 4, u Kutílků v č. 2 a ve Žlebské Lhotce bylo zemědělství hlavním zdrojem výživy u Kutílků, Vraných, Kosinů a Řezníčků, později Polesných. Na těchto hospdodářstvích, čítajících v průměru 8 - 12 ha, pracovalo vedle majitelů několik deputátních dělníků a sezonních pracovníků, obyčejně za naturální odměnu nebo za práci, kterou tito hospodáři odváděli na malých políčkách drobným držitelům půdy.
Vedle těcto rolníků byla ještě v obci řada tak zvaných drobných uživatelů půdy, kteří měli v průměru 3 - 5 ha zemědělské půdy a vedle jejího obhospodařování pracovali v některé továrně nebo u některého podnikatele, ve stavebnictví, na dráze, ale i v lese jako lesní dělníci, atp.
Zvláštní skupinu lidí tvořili sezonní dělníci zvláště cukrovarští, kteří každoročně docházeli do cukrovaru v Hostačově, ve Žlebech, ale nejvíce do Vrdů, kde mnohý občan naší obce odpracoval více jak třicet kampaní.
Nemalou skupinu lidí v obci tvořili různí řemeslníci, kteří za práci dojížděly po celé republice a i do zahraničí na delší dobu a domů se vraceli jen několikrát v roce. Na jejich políčkách pracovaly do úmoru jejich ženy a děti a při neúnosném stavu byla jejich půda propachtována větším hospodářům nebo těm, kteří byli schopni půdu obhospodařovat.
Ale i tak rozloha katastru obce zdaleka nestačila uživit svoje občany a tak nebylo divu, že si malozemědělci a drobní uživatelé pronajímali půdu v sousedních obcích.
Velký podíl na rozšiřování půdní držby měly i sňatky manželských párů ze sousedních obcí. Zdaleka však se půdy nedostávalo, neboť katastr obce měl kolem 200 ha a včetně lesů v katastru obce 359 ha, jak se o těchto výměrách zmiňuje kronikář v záznamech roku 1921.
Někteří občané, kteří nevlastnili žádnou půdu a nebo měli zájem o větší hospodářství se po ukončení války odstěhovali do pohraničí, kde si pronajali zemědělské usedlosti. Mezi prvními, kteří se do pohraničí odstěhovali byli Kutílkovi z č. 2 a jejich půda v obci byla pronajata místním občanům, dále rodina Václava Pekaře, Čeňka Šideláře. Vedle zemědělských záměrů v pohraničí se uplatňovaly i zájmy podnikatelské a řemeslnické a tak se do těchto oblastí vystěhovalo mnoho našich mladých občanů, z nichž se řada v těchto končinách usadila a domů se již nevrátila. Byli mezi nimi Šimonovi, Remešovi, Kosinovi, Zvolských. Dále Josefové Kutílkovi, Kutílek Jaroslav z č. 42, Šindelář Rudolf, tehdy bydlící v č. 52, Josef Polák, Josef Horálek a Josef Šindelář, Kutílek Karel a další
Vývoj v obci šel zatím pomalým tempem, neboť v obci nebyla elektřina, nebylo autobusové spojení, k vlakovému spojení se muselo až na nádraží do Ronova n. D. a nebo po mezích přes Polánka na zastávku Žlebské Chvalovice.
Po celostátním zrušení zemských, okresních a obecních úřadů a jejich zastupitelstev byly voleny národní výbory všech stupňů. V naší obci byl zvolen dvanáctičlený MNV a jeho předsedou se stal dosavadní starosta, který byl do této funkce zvolen 14.10.1943 - Karel Horálek.
Ihned po válce nastoupili všichni schopní občané do práce, neboť bylo zapotřebí každé ruky na zvelebení válkou postiženého hospodářství.
Drobní uživatelé půdy, střední zemědělci, se pustili s plnou vervou do práce, neboť se jim naskýtala možnost zlepšit celkové své postavení. Úspěšně se plnily předepsané dodávky, rolníci si vzájemně vypomáhali při plnění a řada z nich využívala možnosti tzv. náhradního plnění. Plnění dodávkových úkolů bylo totiž vázáno na vydávání potravinových lístků, šatenek na nákup oděvů a při nesplnění dodávek si nemohl rolník zabít ani prase pro svoji potřebu.
Od r. 1949 využívali zemědělci pomoci traktorové stanice z Ronova n. D., která zde byla zřízena pro pomoc drobným a středním rolníkům. V naší obci byla tato držba posílena v r. 1949 posledním přídělěm pozemků státní půdy. Pozemky byly přiděleny rodině Josefa Hercíka z č. 6, rodině Václava Poláka č. 29, rodině Horálkových č. 81, Macháčkům, Hamsům, Nedvědům a dalším. Zemědělství se i přes střídavé hospodářské výsledky, závislé především na počasí, stabilizovalo, obdělávala se v obci veškerá půda i půdy propachtované a obdělávaly se i tzv. nucené pachty. Např. v r. 1950 připadal na 1 ha zemědělské půdy jeden kus hovězího dobytka, v obci bylo 10 koní, 11 prasnic a dostatek drůbeže. Za kuriozní poznámku stojí, že se v obci, především u drobných chovatelů chovalo 50 užitkových koz a pro účel plemenitby 4 kozli.

Zpět

Do založení JZD

Poklidný politický a hospodářský vývoj v obci až do r. 1951 byl narušen tím, že v tomto roce došlo ke změnám v obecních i politických funkcích, toto mělo vliv na celkové zázemí občanů.
Přestože v r. 1951 byla velmi pěkná úroda a v obci se konaly velmi pěkné dožínky, již následný rok se neplnily dodávky zemědělských produktů. Jako vysvobození přišlo zrušení lístkového systému v r. 1953, což částečně uklidnilo celkové žití v obci, které bylo narušeno uplatňováním některých státních zájmů. Přídělový systém na uhlí zůstal i nadále.
I když tehdejší prezident Antonín Zápotocký ujišťoval národ o pevnosti měny, došlo k 30. květnu 1953 k opaku a došlo k finační měně. Tyto události překvapily nejen dělníky, ale především zemědělce, kteří si střádali peníze na další podnikání, nákup strojů a prakticky o ně byli ochuzeni.
Kruté mrazy v r. 1954 do značné míry ovlivnily zemědělskou výrobu v tomto roce. Někteří zemědělci nesplnili státní dodávky a to hlavně proto, že tyto byly neúměrně vysoké bez ohledu na místní podmínky. Ze strany státních orgánů se začala zvyšovat agitace ve prospěch založení JZD s poukazováním na jeho výhodnost, o záporech se nemluvilo. Tyto myšlenky a nálady byly znovu oddáleny tím, že v r. 1955 byla velmi pěkná úroda zemědělských produktů, dodávky se plnily, všem žadatelům byly povoleny porážky vepřů.
Kronikář poznamenává v tomto roce zhoršení práce MNV a jeho komisí, což se v následujícím roce odráželo i v náladě občanů v obci. K jejímu zlepšení ani zavedení občanské dopravy autobusem v r. 1956. Autobus jezdil jen pro školní děti a to ráno v 7 hod. a odpoledne ve 13 hod. Přesto ale, zvláště pro starší občany, měl tento autobusový spoj velký význam a ulehčení.
Podobná situace jako v r. 1954 nastala v r. 1957. Neúměrné státní dodávky nemohly být opět mnoha zemědělci splněny. Znovu nastoupili agitátoři a znovu byli lidé přesvědčovány ke vstupu a založení JZD. Agresivita přemlouvačů se stupňovala i proto, že Chvalovice patřily k posledním obcím, kde dosud družstvo nebylo. Souhrou mnoha okolností došlo k tomu, že v r. 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, do kterého vstoupilo na začátku hned 27 drobných zemědělců, převážně žen, neboť jejich manželé zůstali pracovat na původních pracovištích.
Do představenstva byli zvoleni: Polák František ml. č. 8 - předseda, agronom - Horálek Josef č. 63, účetní - Nováková Helena č. 73, pokladní - Kutílková Marie č. 12, člen - Polesný Zdeněk č. 10.
Do revizní komise byli zvoleni: předseda - Rolenec Josef č. 1, člen - Kosinová Františka č. 25 a Cypriánová Anna č. 46.
Družstvo bylo menšinové s celkovou výměrou 78 ha zemědělské půdy, z toho 54 ha orné půdy, zůstávalo tedy na louky a pastviny 24 ha. Do této výměry v družstvu byla započítána i převážná výměra půdy obecní.
Ustavující schůze se konala 1. 10. 1957, avšak vlastní hospodaření začalo 1. 1. 1958. Od samého začátku se pracovalo ve velmi ztížených podmínkách. Nebyly ustájovací prostory pro větší ustájení skotu, rovněž tak prasata nebylo možno sestájit.

Zpět

Do transformace JZD

Malá políčka nedávala možnost využití větší mehanizace. Sklizeň plodin probíhala starým, pracovně velmi náročným způsobem. Družstvo vlastnilo z počátku jen jeden traktor zakoupený od STS. Tato nepříznivá výrobní situace měla vliv na celkový rozvoj družstva a na příliv dalších členů. Po adaptaci Jizbovy stodoly se situace trochu zlepšila. Ustájení prasat bylo lepší a začalo přinášet družstvu dobrý efekt. Přesto výrobní podmínky byly velmi primitivní a lze si zavzpomínat např. jak Josef Hercík donášel krmení pro prasnice až k Polákům do č. 3 v kbelíkách za každého počasí. Po výstavbě kravína u Skalníka se situace ještě více konzolidovala a družstvo se částečně ekonomicky stabilizovalo. Stalo se tak v r. 1963.
Po odchodu Františka Poláka do jednoroční zemědělské školy, nastoupil do funkce předsedy Josef Šindelář z č. 64. Docházelo postupně k dalším změnám ve funkcích družstva. Ke zlepšování situace přispívalo i další přijímání členů do družstva. Rozšířila se půdní základna, doplnil se strojový park, zlepšil se způsob hospodaření na pozemcích a pole dávala větší úrodu. Ale i tak bylo družstvo Chvalovice druhým nejmenším družstvem na okrese Chrudim po družstvu Paseky u Proseče.
V r. 1964 - 5 nastoupil za předsedu do družstva Josef Pecka z Licoměřic, kterého v této funkci finančně dotovala tehdejší Výrobní zemědělská správa v Chrudimi. Po obsazení ostatních funkcí a po obsazení ošetřovatelů ve stájích se výsledky hospodaření značně zlepšily. Na dobrých výsledcích družstva měl podíl do značné míry i stát, který dotoval některé činnosti a tak pomáhal družstvům hospodařícím v horších ekonomických, ale především v horších klimatických podmínkách.
Není možné s ohledem na omezený prostor, věnovat se podrobně jednotlivým letům hospodaření. Úspěchy v hospodaření byly střídány s neúspěchy, zapřičiněné ne vždy jen ze strany zemědělců. Celostátní směry v zemědělství vedly ke slučování podniků za účelem možnosti větší koncentrace a specializace výroby.
Tak se stalo, že naše družstvo se v první etapě sloučilo v r. 1973 se sousedním družstvem v Ronově nad Doubravou. V následujících letech docházelo k dalšímu slučování s dalšími družstvy, až byl vytvořen největší zemědělský celek v okrese Chrudim, čítající 3 200 ha zemědělské půdy s úhlopříčnou délkou 16 km.
Z naší obce byl odstěhován téměř veškerý skot i prasata do ostatních obcí s možnostmi lepšího ustájení. Teprve v pozdějších letech po výstavbě odchovny jalovic a rekonstrukce stáje na výkrm prasat zase obec zemědělsky ožila. Odchovna jalovic byla dokončena v osmdesátých letech a rekonstrukce výkrmny prasat v r. 1986.
Do obce zajížděl družstevní autobus jako samostatná linka od r. 1980, pracující členové se stravovali v nové družstevní jídelně. I přes celou řadu pozitivních jevů družstevního hospodaření bylo zřejmé, že v družstvu pracuje řada lidí bez vlastnického vztahu k půdě, bez zájmu na koncovém výsledku hospodaření. Zvýšil se i stav administrativních pracovníků a začaly převažovat negativní stránky tohoto uspořádání. Proto po politických změnách po r. 1989 si řada členů družstva vzala vnesený majetek zpět do svého vlastnictví a začala na něm hospodařit. Někteří členové využili transformace a pronajali své pozemky některým jiným právním subjektům a nebo ponechali majetek ve družstvu, které dalo do pronájmu zbývající pozemky společnosti s ručením omezeným Culka & Sádlík v Ronově nad Doubravou. Část družstevníků využila možnosti restituce a vybrala si svůj vnesený majetek ve formě naturální.

Tak nastala v letech 1990 - 1994 v zemědělství další etapa vývoje.

Zpět
Na úvod